О нама

Општина Врњачка Бања спада у категорију средње развијених општина у Републици Србији. Простире се на површини од 239 км2 и састоји се од 14 насеља.

У циљу обављања делатности од општег интереса, односно обезбеђивања трајног обављања, развоја, унапређивања, заштите, очувања и повећања вредности и опште корисних функција заштитних шума које су од виталног интереса за живот и будући развој опшине Врњачка Бања, а које припадају Југозападној шумској области и које су Одлуком Скупштине општине Врњачка Бања бр. 322-71/86-1 од 28.02.1986.године проглашене за заштитне шуме, а налазе се на територији општине Врњачка Бања са газдинским јединицама: Врњачка Бања, Гоч-Станишинци, Гоч-Селиште и Грачац, Скупштина општине Врњачка Бања је основала Јавно предузеће за газдовање заштитним шумама Врњачке Бање „Шуме – Гоч“ Врњачка Бања одлуком број 020-96/16 од 23.06.2016.године.

ЈП „Шуме – Гоч“ Врњачка Бања у организационом и пословном погледу има двоструку мисију. Прва и основна је јавна мисија предузећа, која се огледа у обавези трајног обављања, развоја, унапређивања, заштите, очувања и повећања вредности и опште корисних функција заштитних шума које су од виталног интереса за живот и будући развој опшине Врњачка Бања, а из ког разлога је исто примарно и основано. Очување биодиверзитета, заштита земљишта и вода, обнову, заштиту, негу, подизање нових шума и коришћење шума и шумског земљишта, као и друге активности за одржавање и унапређење функција шума, са посебним нагласком на заштитну функцију земљишта и вода су такође приоритети и чине део јавне мисије предузећа. Друга је привредна мисија предузећа која се односи на обавезу предузећа да оствари позитиван финансијски резултат и својим пословањем обезбеди услове за остваривање напред поменуте јавне мисије предузећа, као и да одржава стандард запослених.

У остварењу своје мисије ЈП „Шуме – Гоч“ Врњачка Бања ће поступати у складу са одредбама Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“, бр. 30/2010, 93/2012 и 85/2015), Закона о шумама (“Сл.гласник РС“, бр. 30/2010, 93/2012 и 89/2015), Закон о заштити животне средине („Сл.Гласник, бр 135/2004 36/2009, 36/2009- др закон, 72/2009-др закон, 43/2011 –одлука УС,14/2016) и свим осталим законима и подзаконским актима Републике Србије, уз сталну тенденцију имплементирања и позитивних решења у области одрживог газдовања шумама и шумским земљиштем које примењују остале земље у окружењу и на глобалном нивоу.

Ј.П. „Шуме – Гоч“, Служба за газдовање заштитним шумама и ловиштем газдује заштитним шумама на територији СО Врњачка Бања на основу одлуке СО Врњачка Бања о проглашењу шума за заштитне и то на површини од 8.189,85 ха са евидентираном дрвном масом од 1.985.590,80 м3 бруто дрвне залихе. Приватне шуме чине површину од 3.980 ха са укупном дрвном масом од 428.145 м3 бруто дрвне залихе.