Лична карта предузећа

Пун назив: Јавно предузеће за газдовање заштитним шумама Врњачке Бање „Шуме-Гоч“

Седиште: Жике Ваљаревића бр.1, 36210 Врњачка Бања

Датум објаве: 15.07.2016. Агенција за привредне регистре, Београд, решење БД 57673/2016

ПИБ: 109621098

Број текућег рачуна: 170-0030029368000-91, 840-0000000933743-65

Матични број: 21211834

Претежна делатност: 0210

Назив делатности: Гајење шума и остале шумарске делатности

Подаци о оснивачу: Скупштина општине Врњачка Бања – Одлука бр. 020-96/16 од 23.06.2016.године

Органи управљања Јавног предузећа за газдовање заштитним шумама Врњачке Бање „Шуме-Гоч“ су директор и Надзорни одбор.

Радом Јавног предузећа за газдовање заштитним шумама Врњачке Бање „Шуме-Гоч“ руководи директор.

Надзорни одбор Јавног предузећа за газдовање заштитним шумама Врњачке Бање „Шуме-Гоч“ има три члана, од којих два члана именује Оснивач, а једног именује предузеће из реда запослених.