Јавна набавка мале вредности услуга број 2/2019 – „Услуге изношења огревног дрвета самарицом“