Јавна набавка мале вредности: Добра „Дизел гориво и моторни бензин“ ЈНМВ 1/2017

Одлука о додели уговора   Питање потенцијалног понуђача и одговор на исто Конкурсна документација ЈНМВ Дизел гориво и моторни бензин, 1-2017 ИЗМЕЊЕНА Обавештење о продужењу рока за подношење Понуда Позив […]

Јавна набавка услуга израде основе газдовања шумама за период 2018.-2027.године, ЈН 10/2017

Одлука о додели уговора Појашњење конкурсне документације – питања и одговори Конкурсна документација ЈН Услуге израде основе газдовања шумама са ДРУГОМ ИЗМЕНОМ – измена 26.04.2017.године ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈНУслуге израде […]